TRADER_ANKAUF_SEND_EMPTY: TRADER_ANKAUF_SENDTOBUYLIST